- ندای افغانستان - http://www.nedayeafghanistan.com -

تصاویر/خطرناک ترین درخت جهان

ندای افغانستان: درخت مانچینل به دلیل داشتن سمومی بر روی میوه ها و برگ های خود علیرغم داشتن میوه ای شبیه به سیب بسیار سمی بوده و زمان تماس با این درخت، مرگ ناشی از تماس با آن حتمی جلوه می کند.