- ندای افغانستان - http://www.nedayeafghanistan.com -

درگیری در پنجاب به خاطر چند بدکاره پاکستانی!

چینایی ها بر سر زنان بدکاره پاکستانی بر پولیس و مردم محل که در نزدیکی شان قرار داشت، حمله کردند…
انجینران و کارگران خانه سازی چینایی بخاطر دفاع از زنان بدکاره پاکستانی با پولیس این کشور درگیر شدند.
قضیه طوری است که پولیس پنجاب پاکستان خروج کارگران و انجینران چینایی را از لیلیه که در نزدیکی محل کارشان موقعیت دارد، منع نموده است. زیرا همیشه نزد زنان بدکاره برای عیاشی میروند.
اسپوتنیک به نقل از Dawn News TV، به گفته پولیس محل، چینایی ها بر پولیس و مردم محل که در نزدیکی شان قرار داشت، حمله کردند، لین های برق شان را قطع نمودند. سر از تاریخ 4 اپریل به کار هم نمی روند و تخنیک های خانه سازی را در مسیر جاده رها کرده اند و به حمله بر کارمندان پولیس ادامه میدهند.
در پاکستان که 90 فیصد نفوس آن مسلمان است، فحشا منع میباشد، اما خانه های فساد زیادی در پاکستان بخصوص در ایالت پنجاب وجود دارد.