- ندای افغانستان - http://www.nedayeafghanistan.com -

بیرق عربستان روی بوتل مشروبات الکولی! + عکس

بیرق عربستان روی بوتل مشروبات الکولی واکنش‌های بسیاری را در عربستان برانگیخت.
بیرق عربستان روی بوتل مشروبات الکولی در جرمنی واکنش‌های بسیاری در عربستان برانگیخت. سفارت سعودی در جرمنی خواستار پیگیری، جمع آوری این مشروبات از بازار و عذرخواهی سازنده شد.