- ندای افغانستان - http://www.nedayeafghanistan.com -

کجا است رییس جمهوری که شعار می داد؟

ندای افغانستان: مشاوران رییس جمهور به اندازه دو هزار نفر معاش می گیرند در حالیکه مهاجران ما در خارج از کشورمجبور هستند تن فروشی کنند.

به گزارش ندای افغانستان به نقل از افغان پیپر، امروز دوشنبه 29 قوس 1395، مولوی عبدالرحمان رحمانی عضو مجلس نمایندگان در صحن علنی مجلس گفت: یک ماه می شود که بین نمایندگان مجلس و وزیر مالیه جنجال وجود دارد. تعدادی از نمایندگان سی امضا هم جمع آوری کرده اند و به معاون اول هم داده شده است. در رابطه با این جنجال چرا بی خیال هستیم؟ ما روی اسناد حرف می زنیم. ششصد کارمند وزیر مالیه سالانه هفت میلیون دالر دارند. در حالیکه نه هزار کارمند در معاش وی است.

وی افزود: همچنین چند وزارت خانه دیگر که بعد از این چالش استیضاح وزیران قرار بود اسناد خود را برای ما و شما بیاورند ولی از آنجاییکه ما نمایندگان مجلس نمی توانیم روی آن بحث کنیم، آن را همچنان مسکوت نگاه داشته اند و تخطی های میلیون میلیون دالر کرده اند.

وی در رابطه با فسادهای اقتصادی در کشور از بالا تا پایین بیان داشت: رییس جمهور همیشه لاف می زد که ما برای عودت مهاجرین خود نان خود را نصف می کنیم در حالیکه بیست و پنج میلیارد افغانی را چرا در کوته زیادی جای داده است؟ در حالیکه باید برای آن مهاجری که امروز در خارج از کشور تن فروشی می کند دلتان بسوزد. آن مهاجری که غرق می شود، مادر از طفلش جدا می شود، زن از شوهرش جدا می شود دلتان بسوزد. مهاجران زنی داریم که شش ماه از شوهرانشان جدا مانده اند و بعد از این مدت یکجا می شوند. این رییس جمهور کجا است که می گفت نان مان را برای مهاجرین نصف می کنیم؟ در حالیکه یکصد و چهل مشاور رسمی دارد و به اندازه معاش دوهزار کارمند همین یکصد و چهل مشاور می گیرند.

رحمانی گفت: در این دو سال که رییس جمهور و رییس اجرایی با هم جنجال کرده اند فقط برای منافع خود جنجال کرده اند. حتی یک روز غم مهاجرین را نخورده اند. یک روز غم نیروهای امنیتی که مانند برگ درخت را می ریزند نخورده اند. و یک روز نگفته اند که به جای این معاش های گزافی که به این بیکاره ها داده می شود در بخش امنیت، نیروی کشفی و پولیس خرج شود. برای آن زنانی خرج شود که در این ناامنی ها بر سر آنها تجاوز جنسی انجام شده است.

این نماینده مجلس بیان داشت: جناب رییس جمهور محترم بر سر این موضوع مکث کنید ما از این مسایل اسناد داریم و شما باید هر چه زودتر اقدامی کنید.