امروز مصادف با چهارشنبه, 9 میزان , 1399 , Wednesday, 30 September , 2020
کد مطلب : 11413 , ,
+
-

افغانستان پروژه «پایپ لاین صلح» را افتتاح کرد

زمان انتشار : دوشنبه, 26 فوریه , 2018 , بخش : مقاله

مقدمه
نشست کابل شاید یکی از مهم ‎ترین نشست ‎های ملی است که برای ایجاد صلح در افغانستان دایرگردیده و تلاش دارد تا کشور را از گیر و دار جنگ به سمت و سوی صلح هدایت نماید. صلح راهبردی ترین نیازملی کشور افغانستان است که در هرسطحی تامین شود کشور به اهداف بنیادین و استراتژیک خویش نزدیک ‎تر خواهد شد. برهمین اساس، نشست کابل فارغ از دست آوردهای آن می ‎تواند به عنوان قدمی به سوی صلح، قابل توجه و دارای اهمیت باشد، ولی آنچه ‎که لازم است این است که؛  ضرورت دارد تا چنین نشست ‎های با دست آورد های قابل توجه برای کشور تدویر گردیده و به نتایج ملموسی خاتمه بیابد. از همین روی لازم است که نشست کابل رسالت سنگین خودر ا درک و به انتظارات ملی پاسخ گو باشد.
الف. زدایش محمل دینی جنگ
یکی از اساسی ترین رسالت نشست کابل تحلیل و بررسی همه جانبه، مستدل و متکی بربنیادهای معرفت دینی و  فقاهتی جنگ و انسان کشی در کشور می‌باشد. پدیده جنگ در افعانستان بربنیاد «نظریه دینی جرم»، همیشه متکی و رجحان پذیر شده ‎ی دینی محسوب گردیده و وجدان جنگ جویان را با استدلال ‎های اقناعی دین توجیه پذیر نموده و به سمت انسان کشی، انتحار و تخریب سوق داده می‌شود.  بنابراین، توجیه و استدلال آرایی دینی جنگ، به عنوان یکی از بنیادی ترین محمل ‎های استراتژیک انسان کشی، انتحار، نفرت و ناامنی ‎های کشور محسوب می ‎گردد که ضرورت است دولت و ملت افغانستان تلاش ‎های جدی دینی و معرفتی کلان ملی، منطقه ای و بین المللی را سامان دهی نماید تا با واکاوای های بنیادین و معرفت شناسانه، بنیان های عمیق دینی اصالت صلح، امنیت و حرمت خون، جان، مال و شرافت انسان را تبیین و از همه مهمتر در تمامی سطوح و لایه ‎های اذهان عمومی ترویج و نهادینه نماید.
این رسالت شاید یکی از بنیادی ترین رسالت های دولت، نهادهای صلح مدار و بویژه شورای عالی صلح می ‎باشد که به صورت جدی و عمیق محمل دینی جنگ را با اصول و معیارهای قدرتمند معرفت دینی، نقد و تبیین نموده و ذهنیت های ساده و احیانا بیمار جنگ طلب را آگاهی ببخشد. البته نباید غفلت نمود که پیش از تبیین و استدلال ‎های معرفت شناسانه، نیازمند ترویج و عمومی کردن این آگاهی است که اصل و اصالت در اسلام؛ صلح، امنیت و حرمت جان، مال، خون و شرافت انسان ها بوده و جنگ و خون ریزی و انسان کشی در هرسطح شان مخالف با اصول، اهداف و آموزه ‎های اولیه دینی می ‎باشد. بنابراین لازم است که نشست کابل، دولت و شورای عالی صلح را الزام نماید تا در راستای زداییش محمل دینی جنگ، بعنوان یکی از رسالت های بنیادین و راهبردی شان انتخاب نموده و در این مسیر با تفاهم و هم ‎اندیشی علما و فقهای دینی به سمت آگاهی دهی دینی رفته و اصالت صلح و تنفر از جنگ را به خانه خانه افراد جنگ طلب به ارمغان ببرند. بسیار روشن است تا زمان که جنگ و انسان کشی محمل دینی خودرا حفظ نماید، تنور ناامنی و جنگ به صورت دوام دار شعله ور خواهد ماند.
ب. ابهام زدایی از اهداف جنگ
یکی دیگر از رسالت ‎های راهبردی نشست کابل ابهام زدایی از اهداف این جنگ تحمیلی است. اصولا مردم و شهروندان کشورما تصویر روشن از اهداف جنگ تحمیل شده برمردم و کشور خویش ندارند تا در پرتو وضاحت آن به تصمیم گیری قاطعانه ای دست بزنند. مردم ما در یک خلاء معلوماتی از اهداف جنگ که عمدتا کشور پاکستان برما تحمیل کرده است قرار دارد و نمی ‎دانند که پاکستان از کشور ما چی می ‎خواهد و چه اهداف پیدا و پنهان را در عقبه جنگ دنبال می ‎کند. بنابراین ضرورت است که نشست کابل، دولت افغانستان را الزام نماید تا از هرطریق ممکن، اهداف پشت چنگ کشور پاکستان را بدست آورده و با شرکای بین المللی شان به تبیین واضح از اهداف و مطالبات آن بپردازد.
هنوز دولت و ملت افغانستان فهم درست و روشنی از مطالبات و خواسته ‎های کشور پاکستان نداشته و بر همین اساس ممکن است انگیزه ‎های خودر ا برای جنگ و مقاومت از دست داده و دچار حیرانی و سرگشتگی راهبردی گردیده و تصمیم لازم را برای جنگ و صلح از دست بدهد. بدیهی است اگر دولت، شهروندان شان را برای اخذ تصمیم جدی ملی باخود همراه و هم نوا نتواند، پیش بردن اهداف و استراتژی ‎های کلان ملی دچار رخوت گردیده و به سرانجام نیک و با بازده منتهی نخواهد شد. برهمین اساس ضرورت است که در نشست کابل روی اهداف مشروع و غیر مشروع کشور پاکستان تمرکز گردیده و تبیین واضحی از مطالبات و اهداف پشت جنگ این کشور ارایه گردد. بدیهی است که بعد از وضاحت اهداف و مطالبات کشور پاکستان خواهد بود که اتباع و شهروندان کشور افغانستان به تصمیم نهایی و راهبردی شان دست یافته و موضع خودرا قاطعانه در برابر جنگ و صلح اعلام خواهد نمود.
ج. احترام به حقوق مشروع کشورها
یکی از رسالت ‎های راهبردی نشست کابل الزام دولت به احترام گذاشتن حقوق مشروع کشورها در افغانستات می ‎باشد. بسیار روشن است که قوام و استحکام منافع ملی کشورها در عصر کنونی با احترام و رعایت منافع و حقوق مشروع کشورهای است که با افغانستان روابط سیاسی، تجاری، اقتصادی، توسعه ای و فرهنگی برقرار کرده است. استقلال به مفهوم کلاسیک آن، امروزه جوابگوی روابط سالم برای کشورها نبوده و عمدتا دچار تغییر ماهیت شده است. بنابراین ضرورت است که کشور ما نیز بربنیاد قواعد و اصول مدرن روابط بین الملل برای تامین منافع خویش ارتباطات و مناسبات خویش را با کشورها و بخصوص کشورهای منطقه و بویژه کشور پاکستان عیار و صورت بندی نماید.
در همین قسمت بسیار ضروری است که نشست کابل، دولت افعانستان را الزام نماید که منافع و حقوق مشروع کشور پاکستان را بربناد اصول و قواعد بین المللی برسمیت شناخته و با اراده کامل به احترام و رعایت آن بپردازد. افغانستان باید به کشور پاکستان اطمینان دهد که مرزهای بین المللی را محترم شمرده و هیچ تغییری در آن بوجود نیاورده و در این زمینه تضمین ‎های بین المللی را نیز پیشنهاد نماید. کشور افغانستان باید تضمین نماید که دشمنان کشور پاکستان اجازه استفاده از این کشور را علیه منافع پاکستان نخواهد داشت، کشور افغانستان باید وضاحت دهد که بسیاری از محورهای مشترک وجود دارد که منافع هردو کشور افعانستان و پاکستان را می‌تواند تامین نماید و افغانستان خودرا ملزم نماید که به منافع مشترک احترام گذاشته و به عنوان یک کشور دوست در همسایگی پاکستان به حیات مسالمت آمیز و صلح مدارانه ادامه خواهیم داد. 
البته یک نکته را نیز باید روشن نمود که ضرورت است شرکای بین المللی بویژه ایالات متحده آمریکا فشارهای لازم برکشورپاکستان را تا وضاحت کامل اهداف و مطالبات شان از جنگ با افغانستان، ادامه داده تا زمینه یگ گفتگوی واقعی صلح فراهم آمده و زمینه دسترسی به مطالبات و منافع مشروع هردو کشور تمهید گردد.
د. نتیجه
نتیجه اینکه؛ لازم است نشست کابل روی محورهای فوق تمرکز جدی نموده و این موضوعات را به عنوان موضوعات راهبردی در آجندای جلسات خود دخیل ساخته و به صورت واقعی به حلاجی و تحلیل آن پرداخته و به راه حل ‎های صلح و جنگ کشور مسئولانه بیاندیشند. به نظر می‌رسد اگر محمل زدایی دینی از جنگ صورت نگرفته و از اهداف جنگ ابهام زدایی نگردیده و در نتیجه به حقوق مشروع کشورها احترام گذاشته نشود جنگ این کشور با جنگ به پایان نخواهد رسید.

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید