امروز مصادف با یکشنبه, 30 سنبله , 1399 , Sunday, 20 September , 2020
کد مطلب : 1855 , ,
+
-

افزایش روزافزون مشکلات اقتصادي در کشور

زمان انتشار : دوشنبه, 11 ژانویه , 2016 , بخش : مقاله

مشکلات اقتصادي

گراف فقر، بيکاري و مهاجرت در سال جاري مي تواند ميزان مؤفقيت حکومت و جامعه جهاني را در عرصه اقتصادي نيز به سنجش بگيرد. در حال حاضر مشکلات اقتصادي چنان برجسته شده و زندگي مردم را با خطر مواجه نموده که مشکل فزاينده امنيتي را نيز تحت تأثير قرار داده است.
افغانستان کشوري است که هنوز از يک بحران نجات نمي يابد که دچار بحران ديگر مي شود. بحران مشروعيت در فضاي سياسي مستبدانه و حاکميت هاي انحصاري، خسارت ها و زيان هاي مادي و معنوي بي شماري بر زندگي جمعي و پيشرفت و آباداني کشور تحميل کرد و سال ها مردم افغانستان را در عقب ماندگي و بيچارگي نگه داشت. اين بحران سبب گرديد که ديوار بلند و ضخيم بي اعتمادي ميان دولت و مردم شکل بگيرد و رابطه ميان حاکمان و مردم بر مبناي يک منطق درست و عقلاني استوار نشود.

بحران امنيت حدود چهار دهه است که زيست جمعي را تحت تأثير قرار داده و مفاهيم جنگ، جهاد، مهاجرت، تروريسم، کشتار و خشونت را در ادبيات سياسي ما برجسته ساخته است. پس از دوره طالبان و حضور فعال سياسي و نظامي جامعه جهاني در افغانستان انتظارها بر اين بود که نيروهاي بين المللي به زودي بر هراس افگنان پيروز شده و ريشه هاي ترور و خشونت را در منطقه مي خشکانند. متأسفانه پس از بيرون راندن طالبان و ساير گروه هاي تروريستي از افغانستان نوعي خوشبيني توأم با غفلت، بر تصاميم اعضاي ايتلاف بين المللي سايه افگند و مبارزه با تروريسم را از مسير اصلي آن خارج کرد.

اين غفلت و ناهماهنگي و گزارش هاي خوشبينانه اي که از شکست تروريسم و طالبان در افغانستان داده مي شد، باعث نرم تر شدن عکس العمل ها و کم اهميت جلوه دادن برگشت دوباره طالبان و هراس افگنان به افغانستان گرديد. در مقابل طالبان از همين خلأ استفاده کرد و پس از چند سال بار ديگر حضور نظامي اش را در مناطق و ولايت هاي جنوبي و شرقي کشور به اثبات رساند.

چيزي که بيشتر مايه تأسف و تعجب مردم گرديد، اين بود که پس از حضور نظامي طالبان در ولايت هاي متعدد، واکنش جدي و مورد انتظار از سوي نيروهاي بين المللي در برابر طالبان نشان داده نمي شود و اين گروه با آرامش خاطر به تحکيم پايگاههاي خود در برخي از ولسوالي ها مي پردازند.

شايد سال 2009 به لحاظ رواني بدترين سال براي نيروهاي بين المللي و ايتلاف مبارزه با هراس افگني و بخصوص پيمان ناتو بوده باشد. دراين سال شکست ناتو و ساير نيروهاي بين المللي در افغانستان محرز شده بود و داوري ها بر اين محور مي چرخيد که مأموريت ناتو در افغانستان به شکست انجاميده است. در آن زمان اين  سؤال مطرح مي شد که آيا ناتو به سرنوشت شوروي سابق در افغانستان گرفتار خواهد شد؟ آيا افغانستان به ويتنام ديگر براي ناتو و غرب تبديل خواهد شد؟ آيا ناتو سربازان خود را از افغانستان بيرون خواهد کرد؟ آيا مأموريت ناتو در افغانستان ناتمام باقي خواهد ماند؟

طرح هاي استراتژيک اوباما و تصميم بر افزايش نيروها در افغانستان و ايجاد هماهنگي نسبي ميان کشورهاي عضو ايتلاف؛ اگرچه ناتو را از تحمل يک شکست مفتضحانه رهانيد، اما نتوانست يک راه حل مطمين و دايمي براي امنيت افغانستان پيشنهاد کند. در فرجام نيروهاي ايتلاف بين المللي با شعار پيروزي بر تروريسم و با اين توجيه که طالبان جزؤ تروريستان به شمار نمي آيد، تصميم به ترک افغانستان گرفتند و مأموريت امنيتي را از نيروهاي بين المللي به نيروهاي داخلي سپردند.

سال 2015 نشان داد که جامعه جهاني تا چه حد در مأموريت خود مؤفق بوده است و تصور آنها از طالبان تاچه حد بر مبناي واقعيت استوار بوده است. در کنار امنيت، بازسازي و بهبود و ضعيت اقتصادي کشور نيز از اهداف عمده جامعه جهاني در افغانستان به شمار مي رفت. گراف فقر، بيکاري و مهاجرت در سال جاري مي تواند ميزان مؤفقيت حکومت و جامعه جهاني را در عرصه اقتصادي نيز به سنجش بگيرد. در حال حاضر مشکلات اقتصادي چنان برجسته شده و زندگي مردم را با خطر مواجه نموده که مشکل فزاينده امنيتي را نيز تحت تأثير قرار داده است. اکنون آيا مي توان به درايت و کارکرد حکومت وحدت ملي بخاطر بيرون رفت از بحران هاي امنيتي و اقتصادي اميدوار بود؟ يا…

دیدگاه ها بسته شده است

آخرین مطالب

مطالب پربازدید